Οικοσελίδα

Συμμετοχή της Κύπρου στο Διεθνές Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση, TALIS
Teaching and Learning International Survey (TALIS 2024)

 

1. Ταυτότητα της Έρευνας
TALIS 2024 – Teaching and Learning International Survey
Η έρευνα TALIS είναι η μεγαλύτερη διεθνής έρευνα, η οποία εξετάζει σε βάθος τις απόψεις και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς γυμνασιακού επιπέδου σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη διδασκαλία και την επίδραση των εκπαιδευτικών στη μάθηση. Ο πλούτος των δεδομένων που συλλέγονται δίνει τη μοναδική ευκαιρία να μελετηθούν οι τάσεις εντός και μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών συστημάτων με την πάροδο του χρόνου.

2. Αναλυτική περιγραφή της Έρευνας
2.1. Σημασία της έρευνας

Η διεθνής έρευνα TALIS (Teaching and Learning International Survey) διεξάγεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μέσω της Κοινοπραξίας IEA Secretariat (Amsterdam, Netherlands), IEA DPC (Hamburg, Germany), RAND Europe (Cambridge, United Kingdom), cApStAn (Brussels, Belgium)και ACER (Melbourne, Australia). H Κύπρος συμμετέχει για τρίτη φορά μέσω του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Ο πρώτος κύκλος της έρευνας (TALIS 2008) είχε εστιάσει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασιακός κύκλος) και πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες. Ο δεύτερος κύκλος (TALIS 2013) διευρύνθηκε, δίνοντας την επιλογή στις 38 συμμετέχουσες χώρες να συμπεριλάβουν και εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) και/ή να κάνουν σύνδεση των αποτελεσμάτων με την έρευνα PISA 2012. Στον τρίτο κύκλο της έρευνας (2018) συμμετείχαν περισσότερες από 40 χώρες και  προστέθηκε  η έρευνα Starting Strong, η οποία αφορά στο προσωπικό και στους/στις διευθυντές/διευθύντριες της προσχολικής εκπαίδευσης και του τομέα φροντίδας της νηπιακής ηλικίας. Στον τέταρτο κύκλο (2024) ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών έχει αυξηθεί σε πάνω από το 50, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα για διερεύνηση της παιδαγωγικής γνώσης των εκπαιδευτικών (Teacher Pedagogical Knowledge Survey).

Βασικός σκοπός της έρευνας TALIS 2024 είναι η παροχή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τη σχολική ηγεσία, τους/τις εκπαιδευτικούς, τη διδασκαλία και την επίδραση των εκπαιδευτικών στη μάθηση.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή των απόψεων των διευθυντών/διευθυντριών και εκπαιδευτικών κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με το μαθησιακό περιβάλλον, την κατάρτιση, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές τους. Οι αναλύσεις και συγκρίσεις που θα γίνουν με τα δεδομένα της έρευνας θα δώσουν τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες χώρες να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις και να μάθουν από άλλες προσεγγίσεις πολιτικής.

2.2. Θεωρητικό πλαίσιο
Η έρευνα TALIS 2024 στην Κύπρο θα διεξαχθεί με τη συλλογή δεδομένων από διευθυντές/διευθύντριες και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασιακός κύκλος) με απώτερο στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η TALIS 2024 επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες:

· Ζητήματα Διδασκαλίας και Μάθησης: μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βασική εκπαίδευση, συνεχής επαγγελματική μάθηση, εργασιακές πρακτικές, διδακτικές πρακτικές, επαγγελματικές πρακτικές, επαγγελματικές πεποιθήσεις, επαγγελματική ικανοποίηση, ευημερία και αντιλήψεις για την αξία της διδασκαλίας, εκπαιδευτική ηγεσία, σχολικό κλίμα

·  Σύγχρονα ζητήματα για τα εκπαιδευτικά συστήματα: διαφορετικότητα και ισότητα, εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

·   Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, διευθυντριών/διευθυντριών και σχολείων

2.3. Διεξαγωγή – Συμμετοχή

Στον τέταρτο κύκλο της έρευνας TALIS 2024 εισάγεται για πρώτη φορά η Προ-πιλοτική Φάση της έρευνας  με σκοπό την εις βάθος διερεύνηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εργαλείων. Η Προ-πιλοτική Φάση διεξάχθηκε τον Φεβρουάριο 2022 με ομαδικές συνεντεύξεις σε τρεις ομάδες εστίασης.

Η Πιλοτική Φάση της έρευνας TALIS 2024 θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο - Μάρτιο 2023 με την ηλεκτρονική χορήγηση ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα  διευθυντών/διευθυντριών και εκπαιδευτικών σε 10 Γυμνάσια.

Η Kύρια Φάση της έρευνας αναμένεται να διεξαχθεί την άνοιξη 2024, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Ιούνιο 2025. Στην Κύρια Φάση της έρευνας, η οποία αναμένεται διεξαχθεί την Άνοιξη 2024, θα λάβουν μέρος όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά, με σχεδόν όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να κοινοποιηθούν τον Ιούνιο 2025.

3. Επικοινωνία
Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη, Δρ Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού, Δρ Μαργαρίτα Χριστοφορίδου και Άντρος Πολυδώρου

email: talis_schools@cyearn.pi.ac.cy

Τελευταία Νέα