Οικοσελίδα

Συμμετοχή της Κύπρου στο Διεθνές Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση, TALIS
Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018)

 

1. Ταυτότητα της Έρευνας
TALIS 2018 – Teaching and Learning International Survey
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών από τους/τις διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς γυμνασιακού επιπέδου σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη διδασκαλία και την επίδραση των εκπαιδευτικών στη μάθηση.

2. Αναλυτική περιγραφή της Έρευνας
2.1. Σημασία της έρευνας

Η διεθνής έρευνα TALIS (Teaching and Learning International Survey) διεξάγεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μέσω της Κοινοπραξίας IEA Secretariat (Amsterdam, Netherlands), IEA DPC (Hamburg, Germany), Statistics Canada (Ottawa, Canada) και ACER (Melbourne, Australia). Στην έρευνα αυτή, στην οποία η Κύπρος συμμετέχει για δεύτερη φορά μέσω του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), εμπλέκονται περισσότερες από 40 χώρες.
Ο πρώτος κύκλος της έρευνας (TALIS 2008) είχε εστιάσει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασιακός κύκλος) και πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες. Ο δεύτερος κύκλος (TALIS 2013) διευρύνθηκε, δίνοντας την επιλογή στις 38 συμμετέχουσες χώρες να συμπεριλάβουν και εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) και/ή να κάνουν σύνδεση των αποτελεσμάτων με την έρευνα PISA 2012. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχουν περισσότερες από 40 χώρες και εισάγεται η ηλεκτρονική χορήγηση των ερωτηματολογίων με τις ίδιες επιλογές σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που είχε ο προηγούμενος κύκλος.
Βασικός σκοπός της έρευνας TALIS 2018 είναι η παροχή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τη σχολική ηγεσία, τους/τις εκπαιδευτικούς, τη διδασκαλία και την επίδραση των εκπαιδευτικών στη μάθηση. Η διεθνής αυτή έρευνα επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση της πολιτικής κάθε συμμετέχουσας χώρας στην ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαιδευτικών υψηλής ποιότητας. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών καθώς και για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Επικεντρώνεται στην επιμόρφωση, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην αξιολόγηση, στην ανατροφοδότηση, στις διδακτικές αντιλήψεις και στις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, στην αποτελεσματικότητά τους, καθώς και σε θέματα σχολικού κλίματος και ηγεσίας, βαθμού ικανοποίησης σε σχέση με την εργασία τους και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και σχέσεων. Επιπρόσθετα, θα συμπεριληφθούν στα ερωτηματολόγια θέματα σε σχέση με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, καθώς και την καινοτομία.

2.2. Θεωρητικό πλαίσιο
Η έρευνα TALIS στην Κύπρο θα διεξαχθεί με τη συλλογή δεδομένων μόνο από εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασιακός κύκλος) με απώτερο στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για βελτίωση.

2.3. Διεξαγωγή – Συμμετοχή
Η πιλοτική φάση της έρευνας TALIS 2018 θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο 2017 με την ηλεκτρονική χορήγηση ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών, καθώς και διευθυντών/ντριών. Η κύρια έρευνα αναμένεται να διεξαχθεί την Άνοιξη 2018 ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Ιούνιο 2019.

3. Επικοινωνία
Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη, Σοφία Βλάμη, Δρ Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού, Δρ Βαλεντίνα Θεοδοσίου και Άντρος Πολυδώρου

email: talis_schools@cyearn.pi.ac.cy

Τελευταία Νέα