Αποτελέσματα TALIS 2013

Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων

Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διεθνής Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διεθνής Έκθεση Αποτελεσμάτων

Αποδεσμευμένα δεδομένα (released data)

Βάση Δεδομένων Κύπρου - SPSS
Αρχείο_Εκπαιδευτικών / Data_Teachers (3686 KB)
Αρχείο_Διευθυντών / Data_Principals (268 KB)

Σημείωση: Η μεταβλητή TC2G10 στο Aρχείο_ Διευθυντών έχει επανακωδικοποιηθεί σε missing values για σκοπούς εμπιστευτικότητας.
Note: The variable TC2G10 in the file: Data_Principals has been recoded to missing values for confidentiality reasons
.

Διεθνής Βάση Δεδομένων
Διεθνής Βάση Δεδομένων - SPSS, SAS and CSV